Assemblea General Ordinària 2023

El dimecres, 14 de juny de 2023, a les 18 hores, en única convocatòria i amb caràcter presencial, se celebrarà l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Orfeó Català.

L’acte es farà al Petit Palau, amb l’ordre del dia següent:

Ordre del dia de l'Assemblea General 

 1. Benvinguda als assistents.
 1. Nomenament dels dos interventors que hauran d’aprovar l’acta de l’Assemblea General.
 1. Ratificació del nomenament dels dos vocals de la Junta Directiva representants de les seccions del Cor de l’Orfeó Català.
 1. Presentació, lectura i aprovació, si escau, de la Memòria i Informe de Gestió de la Junta Directiva de l’Orfeó Català de l’any 2022. (Veure AQUÍ)
 1. Presentació, lectura i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2022 amb l’informe d’auditoria. (Veure AQUÍ)
 1. Presentació, lectura i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici de l’any 2023. (Veure AQUÍ)
 1. Informació sobre el tancament de l’exercici 2022 de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. (Veure Tancament 2022 i Pressupost 2023)
 1. Informació sobre l’activitat dels cors de l’Orfeó Català i del Palau de la Música Catalana.
 1. Informació sobre les millores ens els edificis del Palau de la Música Catalana i espais vinculats.
 1. Informació sobre les principals línies a desenvolupar en el Pla Estratègic 2023-26.
 1. Informació sobre l’activitat de la Comissió de Compliment i Governança.
 1. Torn obert de paraules.
 1. Lliurament de medalles als socis amb 25 i 50 anys d’antiguitat.

Cal recordar que, d’acord amb els nostres estatuts, per poder assistir a l’Assemblea no es pot tenir suspesa la condició de soci i cal estar al corrent de pagament de les quotes de l’Associació.

S’informa que l’Assemblea se celebrarà presencialment, on el soci podrà exercir el dret de veu i vot.

Igualment, com en altres ocasions i d’acord amb l’article 28.3 dels estatuts de l’Associació, els socis que no puguin assistir a l’Assemblea, poden delegar el seu vot en un altre soci emplenant la butlleta corresponent i, juntament amb una fotocòpia del seu DNI vigent, i fer-la arribar a les oficines de l’Orfeó Català abans de les 14 hores del diumenge 4 de juny de 2023. Les delegacions de vot poden ser notificades per correu electrònic a l’adreça següent: [email protected], en la qual s’ha d’incloure el document de delegació i el DNI escanejat.

 • Model de delegació de vot (descarregar aquí)