Comissió de compliment i governança

La Comissió de compliment i governança és un òrgan col·legiat i independent, amb poders autònoms d'iniciativa i control, que desenvolupa les seves tasques de control normatiu sobre tots els integrants de l'Associació amb inclusió dels òrgans de govern d'aquesta. Les funcions generals i especifiques d'aquesta Comissió es troben regulades mitjançant el seu Reglament de funcionament intern.