Òrgans de govern

Logo Associació Orfeó Català

L'Associació Orfeó Català és governada pel que n'estableixen els estatuts, pels acords de l'Assemblea General de Socis i per les decisions de la Junta Directiva, presidida actualment pel Sr. Joaquim Uriach.

La representació i el govern de l’Associació Orfeó Català corresponen a la Junta Directiva, constituïda per: presidenta, vicepresident primer, vicepresident segon, vicepresident tercer, secretari primer, secretari segon, tresorer, arxiver-bibliotecari i un màxim de deu vocals. A més, hi ha quatre membres escollits per socis cantaires de l’Orfeó Català, un dels quals exerceix el càrrec de vicepresident tercer. Aquests càrrecs, excepte els designats pels socis cantaires, són escollits pels socis segons el procediment establert als estatuts de l’Associació. La Junta Directiva es reuneix com a mínim sis vegades l’any en sessió ordinària i es pot reunir en sessió extraordinària quan la convoqui la presidenta o bé quan ho demanin la meitat més un dels seus membres.
La Junta Directiva vetlla per l’assoliment dels objectius del Pla Estratègic de la Fundació i, conseqüentment, genera les iniciatives que considera oportunes i dóna suport als càrrecs executius de l’Entitat orientats a l’acompliment dels compromisos que s’hi expressen, sobre aquests objectius i també sobre altres qüestions circumstancials en la vida de l’Orfeó i la gestió del seu patrimoni.

Junta Directiva

President

Joaquim Uriach Torelló

Vicepresidenta primera

Eugenia Bieto Caubet

Vicepresident segon

Lluís Domènech Girbau

Vicepresident tercer - Vocal cantaire

Guillem Gascón i Picallo

Secretari primer

Joan Vallvé Ribera

Tresorer

Ignacio Garcia-Nieto Portabella

Secretari segon

Jordi Cabré Trias

Arxiver-bibliotecari

Jaume Martí Llobet

Vocals

Mar Calvet Francesch
Xavier Garcia-Moll Marimón
Mar Giné Guix
Joan Planes Vila
Emili Ros Fàbregas
Mireia Tomàs Carulla
Gloria Vicens Hernández
Ferran Passola Cros
Mireia Arjuijo Badia

Vocals cantaires

Mireia Carmona i Sanz
Andreu Edo Cots
Anna Faz Florensa

President de la Comissió Artística

Albert Guinovart Mingacho

Convidats amb veu però sense vot

Eulàlia Planes Corts
Joan Oller Cuartero, Director General
Jaume Marfà, advocat
Comissió de Compliment i Governança