Òrgans de govern

Logo Associació Orfeó Català

L'Associació Orfeó Català és governada pel que n'estableixen els estatuts, pels acords de l'Assemblea General de Socis i per les decisions de la Junta Directiva, presidida actualment, des del 24 de novembre de 2010, per la Sra. Mariona Carulla.

La representació i el govern de l’Associació Orfeó Català corresponen a la Junta Directiva, constituïda per: presidenta, vicepresident primer, vicepresident segon, vicepresident tercer, secretari primer, secretari segon, tresorer, arxiver-bibliotecari i un màxim de deu vocals. A més, hi ha quatre membres escollits per socis cantaires de l’Orfeó Català, un dels quals exerceix el càrrec de vicepresident tercer. Aquests càrrecs, excepte els designats pels socis cantaires, són escollits pels socis segons el procediment establert als estatuts de l’Associació. La Junta Directiva es reuneix com a mínim sis vegades l’any en sessió ordinària i es pot reunir en sessió extraordinària quan la convoqui la presidenta o bé quan ho demanin la meitat més un dels seus membres.
La Junta Directiva vetlla per l’assoliment dels objectius del Pla Estratègic de la Fundació i, conseqüentment, genera les iniciatives que considera oportunes i dóna suport als càrrecs executius de l’Entitat orientats a l’acompliment dels compromisos que s’hi expressen, sobre aquests objectius i també sobre altres qüestions circumstancials en la vida de l’Orfeó i la gestió del seu patrimoni.

Junta Directiva

Presidenta

Mariona Carulla Font

Vicepresident primer

Àlex Robles Fitó 

Vicepresident segon

Antoni Ros Marbà

Vicepresident tercer (cantaire)

Guillem Gascón i Picallo

Secretari primer

Joan Vallvé Ribera

Tresorer

Joan Planes Vila

Secretari segon

Carlos Cuatrecasas Targa

Arxiver-bibliotecari

Joaquim Borràs Gómez

Vocals

Emilio Álvarez Costa
Mireia Arguijo Badia
Jaume Ayats Abeyà
Maria del Mar Calvet i Francesch
Lluís Domènech i Girbau
Ferran Passola i Cros
Glòria Renom Vallbona
Assumpta Terrés Bovet
Joaquim Uriach Torelló

Vocals cantaires

Maria del Mar Giné Guix
Xavier Garcia-Moll Marimón 
Anna Rosés Martí 

Convidats amb veu però sense vot

Joan Oller Cuartero, director general
Simon Halsey, direcció coral
Pablo Larraz, sots director de l’Orfeó Català
Esteve Nabona, director de l'Escola Coral
Jaume Marfà, advocat
Comissió de Bones Pràctiques